Rewitalizacja

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn

 

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn

 

Gmina Strawczyn rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!

Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie naszej gminy w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.
Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

  1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Program
  2. Wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
  3. Opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu zostanie utworzona na stronie Gminy zakłada „rewitalizacja”, gdzie będą umieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Gminy i interesariuszy rewitalizacji: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

  • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
  • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia w Programie Rewitalizacji,
  • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
  • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

Gmina ubiega się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

 

========

Uchwała Nr XXI/120/2016 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

========