REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIANIE
pn. „AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI”

Gmina Strawczyn realizuje projekt pn. „Aktywni rodzice –szczęśliwe dzieci” środki na ten cel pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach (Działanie: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego)
Adres projektu/biura projektu Strawczyn ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn (budynek żłobka).

§1
Informacja o Projekcie
1.Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” realizowany jest przez Gminę Strawczyn -zwaną dalej Projektodawcą i planowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania: 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.
2.Celem projektu jest zwiększenie szans rodziców na powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a rodziców bez pracy na podjęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie.
3.Projekt realizowany jest w okresie: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
4. W założeniu Projektem zostanie objętych łącznie 26 osób, które podejmą zatrudnienie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do lat 3, lub które są poza rynkiem pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 i po objęciu dziecka opieką wrócą do pracy lub zaczną jej poszukiwać.
5. Projekt przewiduje utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Gminnym w Strawczynie oraz zakłada udostępnienie usługi opieki nad dzieckiem świadczonej przez nianie, dzięki której 10 rodziców otrzyma wsparcie w postaci refundacji wynagrodzeń dla niań.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ciąg dalszy regulaminu oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte są w załącznikach.