Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz”. Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze jest duże, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby pomóc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często są to sytuacje zupełnie od nich niezależne, wtedy właśnie musimy być czujni i znaleźć miejsce w takiej rodzinie, która jest do tego profesjonalnie przygotowana.
To nie tylko codzienna opieka, ale rozwijanie zainteresowań, dbanie o zdrowie, niejednokrotnie o wyrównywanie szans edukacyjnych, a przede wszystkim o prawidłowy rozwój psychiczny. To olbrzymia odpowiedzialność, a jak mówił Jan Paweł II – nie tylko biologiczna rodzina może dać dziecku miłość, ale również taka rodzina, która podchodzi do wychowania z otwartym sercem i rozumie potrzeby dziecka.
Te rodziny, które czują się na siłach i zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialnej roli zapraszam do kontaktu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Na takie sygnały czekają również pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy pokierują zainteresowanymi osobami tak, aby mogły zdobyć pożądane informacje o wymaganiach i procedurach umożliwiających wychowywanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Kampania Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Cele:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- pozyskiwanie rodziców zastępczych/kandydatów do stworzenia rodzinnych domów dziecka,
- integrowanie środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub czasowo opieki rodziców.

Dzieci czekają na ciebie - zostań rodziną zastępczą.

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:
- porozmawiaj z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie,
- sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,
- omów te plany z rodziną,
- uwzględnij opinię swoich dzieci.

Ważne, byś wiedział że:
- rodziną zastępcza może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
- opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
- dziecko z rodziny zastępczej, może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. 
Rodzina zastępcza to nie adopcja!

Pamiętaj, że:
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
- troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymania więzi z rodziną.

Obowiązkowe szkolenie umożliwia:
- pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,
- poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną,
- uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,
- zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Możesz stworzyć dla dzieci dom i zostać rodziną zastępczą.

Rodzinna piecza zastępcza to:
1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa,
2) rodzinny dom dziecka (RDD).

Wymogi formalne, by stworzyć rodzinę zastępczą/RDD:
- rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
- warunki mieszkaniowe, pozwalające na pełnienie tej funkcji wraz ze stałym źródłem utrzymania,
- pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
- wywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych wobec własnych dzieci,
- pełnia praw rodzicielskich.

Osoby decydujące się na bycie rodziną zastępczą/RDD przyjmują na siebie szereg obowiązków. Poza traktowaniem dziecka z szacunkiem i poszanowaniem godności muszą mu zapewnić:
- dostęp do opieki zdrowotnej,
- dostęp do edukacji, a także wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych,
- możliwość rozwoju zainteresowań,
- zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, społecznych i religijnych,
- kontakt z bliskimi, jeżeli sąd nie postanowił inaczej.

Ważne! Rodzicami zastępczymi nie mogą zostać osoby, które kiedykolwiek zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, były skazywane prawomocnymi wyrokami  za umyślne przestępstwo.
Istotny jest także stan zdrowia - zdolność do sprawowania opieki potwierdza zaświadczenie lekarskie oraz opinia psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić głównie na skutek postanowienia sądu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Propozycje przedsięwzięć zgłoszonych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach kampanii "Potrzebuję rodziców od zaraz" w 2016 r.

Wykaz ośrodków rodzinnej pieczy zastępczej

Źródło: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/11175,Potrzebuje-rodzicow-od-zaraz-kampania-wojewody.html

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.jpg)plakat.jpg[ ]222 kB
Pobierz plik (ulotka_s1.jpg)ulotka_s1.jpg[ ]285 kB
Pobierz plik (ulotka_s2.jpg)ulotka_s2.jpg[ ]239 kB