Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Strawczynie w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek godz. 8.00 ? 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych w okresie letnim:
poniedziałek - piątek godz. 16.00 ? 20.00
sobota, niedziela - zamknięte

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
f) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.