BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWOŚCI RUDA STRAWCZYŃSKA ORAZ KUŹNIAKI

Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
i ciśnieniowej w miejscowościach na terenie gminy Strawczyn. Celem inwestycji było zapewnienie właściwego funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Strawczynie. Wartość inwestycji wyniosła blisko 6 mln. zł.  w tym gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Kuźniaki oraz Ruda Strawczyńska wpływa pozytywnie na środowisko gruntowo ? wodne, na poprawę wód powierzchniowych przy jednoczesnym nie pogorszeniu pozostałych elementów środowiska.

===============================

ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM STRAWCZYNA

W centrum miejscowości Strawczyn powstało miejsce wspólnych spotkań. Obecnie każdego roku odbywają się tu festyny z okazji Dnia Dziecka. Poza funkcją rekreacji i wypoczynku celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi. W ramach tego projektu wykonano: plac zabaw dla dzieci oraz obiekty małej architektury m.in. altanę, ogrodzenie, instalację oświetleniową, fontannę, chodniki, place, a także formy zieleni. Inwestycja ta powstała przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości blisko 500 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1,7 mln. zł.

===============================

ZBIORNIK WODNY STRAWCZYN

W ramach programu RPOWŚ w 2007 roku został opracowany projekt
na podstawie którego wybudowano zbiornik wodny "STRAWCZYN". Pod względem administracyjnym zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w miejscowościach Strawczyn
i Niedźwiedź.

Pod względem hydrograficznym zbiornik zlokalizowano w widłach cieku
"Od Mokrego Boru" i jego dopływu cieku "Trupień" (zwanego również Olszówką). Obszar ten stanowi naturalne obniżenie terenu w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu -
w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, na obrzeżu Gór Świętokrzyskich.

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 210.000m3, a średnia głębokość  2m. Podstawową funkcją zbiornika jest retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody  w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy.

Dodatkowymi funkcjami zbiornika są: retencja powodziowa, rekreacja i rozwój agroturystyki, uprawianie sportów wodnych, funkcja p.poż. Obszar terenu zajęty pod inwestycję wynosi 19,80ha, w tym powierzchnia lustra wody 9,70ha. Zagospodarowanie terenu obejmie wewnętrzną drogę dojazdową o szerokości 5,5m i długości 392m, parking samochodowy na 98 miejsc o powierzchni 1512m2, ciąg spacerowo-rowerowy wokół zbiornika z kostki brukowej (długość 1875m), molo widokowe (32m x 5,5m),
8 stanowisk łowieckich dla wędkarzy.

Zbiornik powstał przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 60% kosztów zadania oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach w wysokości 800 tys.  złotych.

Obiekt ten funkcjonuje już od 2010r. ciesząc się dużym zainteresowaniem spacerowiczów, plażowiczów i wędkarzy oraz miłośników jazdy rowerowej. Wraz z położonym w sąsiedztwie centrum sportowo ? rekreacyjnym stanowi kompleks, gdzie można aktywnie wypocząć i zrelaksować się.