ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI CHEŁMCE,

GM. STRAWCZYN

Inwestycja ta polegała na budowie wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej w Chełmcach, a także budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową.

Głównym celem projektu było doprowadzenie do odnowy, ożywienia miejscowości, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania
i poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto wpływa pozytywnie na poziom życia lokalnej społeczności oraz przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej oraz wzmocnienia potencjału inwestycyjnego Chełmiec. Projekt ten uatrakcyjni pobyt nie tylko mieszkańcom, ale także turystom. Celem nadrzędnym jest także zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz ułatwienie dostępu do atrakcji
i obiektów aktywnego wypoczynku, kulturalnych przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska tego obszaru.

 

===============================================

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w roku 2012 kontynuuje realizację projektu systemowego ?Program aktywizacji społeczno ? zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie? współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W roku bieżącym Instytucja Pośrednicząca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w łącznej kwocie 157.488,67 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wynosi 175.965,00 zł. Celem głównym projektu realizowanego w 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Udział w projekcie ma za zadanie zaktywizowć osoby bierne zawodowo, nastawione negatywnie do pracy, zniechęcone swoją dotychczasową sytuacją bytową. Przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych beneficjentów i umożliwi powrót do życia społecznego. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych (w tym w rolnictwie), którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Działaniami, podejmowanymi w trakcie realizacji projektu zostało objętych 10 osób. Rekrutacja beneficjentów przeprowadzona została przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie na podstawie wywiadów środowiskowych, dokumentacji opisującej sytuację materialno - bytową oraz status społeczny i zawodowy. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Beneficjentami projektu są osoby, które nie brały udziału w projekcie systemowym w latach ubiegłych. Projekt jest realizowany między innymi przy użyciu instrumentów aktywnej integracji. Zostały wykorzystane trzy instrumenty tj. aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. W/w instrumenty miały za zadanie podniesienie atrakcyjności beneficjentów na rynku pracy, rozbudzenie w nich chęci do zmiany. Beneficjenci mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych oraz grupowych zajęciach z doradcą zawodowym
i psychologiem. Spotkania takie przyczyniły się do zwiększenia motywacji do działania i wiary we własne siły, wytworzyły w uczestnikach umiejętności interpersonalne, spowodowały wzrost samooceny. Dały również szansę większego poznania, otwarcia się i przedstawienia trudności w znalezieniu pracy. Szkolenia pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Bardzo istotnym działaniem wspierającym aktywizację beneficjentów było zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych ( kontynuacja zatrudnienia od 2008 r. ). Dzięki temu każdy z uczestników został otoczony indywidualnym wsparciem ze strony wykwalifikowanego pracownika, który przez cały rok świadczył na jego rzecz pracę socjalną. Ponadto osoby otrzymały zasiłki, które stanowiły wkład własny.

===============================================

NASZADZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DRZEW

W ZABYTKOWEJ ALEI LIPOWEJ W OBLĘGORKU

Inwestycja została zrealizowana w 2012r. Polegała na wykonaniu nasadzeń uzupełniających w zabytkowej Alei Lipowej w Oblęgorku. Zadanie przyczyniło się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i wpłynęło korzystnie na atrakcyjność turystyczną gminy. Drzewa w Alei Lipowej w Oblęgorku tworzą swoisty ?tunel zieleni? prowadzący do Muzeum Henryka Sienkiewicza. Realizacja zadania wymagała natychmiastowego działania ze względu na występujące braki, spowodowane niezbędnymi usunięciami starych i zniszczonych drzew. Uzupełnienie powstałych ubytków nowymi nasadzeniami przywróciło miejscu dawną świetność, co z kolei spowodowało podniesie jego atrakcyjności i wzbogacenie oferty kulturalnej regionu. Nowy wizerunek Alei Lipowej zachęcił mieszkańców i przybywających turystów do poznania cennych zbiorów zabytkowych.

Inwestycja ta była współfinansowana ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% kwoty kosztów kwalifikowanych ? blisko 49 tys. zł.

==========================================

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ PODSTAWĄ INTEGRACJI

SPOŁECZEŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ 

W dniach 31.03 ? 05.04.2012r Gmina Strawczyn gościła 25-osobową delegację z niemieckiej gminy Falkenstein. Grupa przyjechała w ramach Programu ?Europa dla Obywateli? ? poddziałanie 1.1 spotkania mieszkańców miast partnerskich, z którego gmina Strawczyn uzyskała grant.

Grupa docelowa to przedstawiciele instytucji kulturalnych i oświatowych, władz lokalnych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy projektu mieli okazję do wdrożenia działań dzięki którym bezpośrednio i aktywnie byli zaangażowani w realizację rozwoju współpracy partnerskiej.

Wyjazdy krajoznawcze, spotkania z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami gminy mile urozmaiciły czas podczas dość napiętego harmonogramu. Goście w ramach projektu czynnie uczestniczyli w warsztatach, rozmowach i dyskusjach dotyczących wymiany doświadczeń, która jest podstawą integracji społeczeństw Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu będący członkami organizacji edukacyjnych nawiązali nowe kontakty dzięki czemu planuje się ponowne nawiązanie współpracy w ramach wymiany młodzieży. Nasz projekt stanowił forum prezentacji pomysłów, platformę dzielenie się doświadczeniami oraz planowania przyszłych działań. Dzięki udziałowi szerokiego grona organizacji partnerskich i uczestników projektu z różnych grup społecznych projekt stymulował do refleksji na temat zasadniczych cech społeczeństwa europejskiego, a przede wszystkim zachęcał do odgrywania w jego ramach aktywnej roli. Projekt zainicjował refleksje na temat przyszłego rozwoju UE, a jego działania opierały się na zakresie roli społeczeństwa obywatelskiego w ramach demokratycznych podstaw UE. Wszystkie działania w ramach projektu podkreślały podstawowe wartości UE tj.: wolność, poszanowania godności ludzkiej, demokrację, jako te, które zawsze powinny być przestrzegane przez państwa członkowskie UE jako zasady uniwersalne.

Obecnie gmina Strawczyn przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie w ramach tego programu, gdyż powstałe nowe doświadczenia mocno wywarły wpływ na społeczeństwo lokalne. Chcemy aby integracja społeczeństw Unii Europejskiej trwała nadal, a temu ma służyć kolejny projekt.