BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W PROMNIKU, OBLĘGORKU, STRAWCZYNIE,  GM. STRAWCZYN

Gmina Strawczyn realizuje projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie gm. Strawczyn. Zasięgiem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej objęto tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej :

- w Promniku:     ul. Madejówka, Kielecka i Starowiejska

- w Oblęgorku:    ul. Gimnazjalna i Spółdzielcza

- w Strawczynie: ul. Górna i Spokojna

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji ścieków w układzie grawitacyjnym
i tłocznym oraz budowę sieci wodociągowej. Koszt całego zadania wynosi 1 441 314,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi 878 849,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 562 465,00 zł pokrywa Gmina Strawczyn. Termin zakończenia prac przewiduje się na czerwiec 2013r.

 

==============================================================

 

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN

W roku 2012 Gmina Strawczyn rozpoczęła realizację inwestycji pn. ?Rewitalizacja miejscowości Strawczyn? polegającą na:

  • Przebudowie ul. Szkolnej w msc. Strawczyn ? droga gminna Nr 156031 o dł. 250 m, wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem wokół terenu poprzez umieszczenie koszy na śmieci, zieleni, itp.
  • Zagospodarowaniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Strawczynie (ogrodzeniu terenu, oświetlenie terenu, drogi dojazdowe, chodniki i parkingi, odwodnienie terenu, przebudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy, osłona śmietnikowa, elementy zagospodarowania terenu takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, podświetlane tablice informacyjne, reklamowe, billboardy, zieleń urządzona, donice i inne)
  • Wymiana i przebudowa przystanków autobusowych na terenie msc. Strawczyn
  • Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żeromskiego w Strawczynie
  • Zagospodarowanie głównych ulic poprzez usytuowanie wzdłuż nich zieleni urządzonej, koszy na śmieci itp.
  • Usytuowanie przy obiektach użyteczności publicznej w Strawczynie stojaków

na rowery, ławek, zieleni urządzonej.

Przedsięwzięcie zapewni miejscowości Strawczyn spójny i funkcjonalny układ przestrzeni. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Strawczyna ma na celu poprawę jego funkcjonalności, estetycznego wyglądu, bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego centrum oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury publicznej.

Celem inwestycji jest także usprawnienie warunków dojazdu do budynków użyteczności publicznej np. Urzędu Gminy i poprawa warunków parkowania pojazdów dla interesantów.

Realizacja projektu pozwoli wyeliminować istniejące obecnie bezpośrednie niedogodności związane z fatalnym stanem dróg, brakiem chodników, przystanków, miejsc parkingowych oraz zagospodarowanej zieleni. Poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, zredukuje ilość spalin emitowanych do powietrza oraz obniży poziom hałasu i zapylania. Wpłynie ponadto na poprawę wyglądu dzięki zainstalowaniu koszy, ławek. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poziom życia lokalnej społeczności. Usprawniona komunikacja w miejscowości oraz elementy zagospodarowania terenu takie jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, podświetlane tablice informacyjne, reklamowe, billboardy, zieleń urządzona, donice przyczynią się do zahamowania postępującej marginalizacji obszaru objętego projektem, a także do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej oraz wzmocnienia potencjału inwestycyjnego Strawczyna. Poprawie ulegnie dostęp do ważnych ośrodków na terenie m. Strawczyn jakim jest Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia oraz Zespół Szkół. Głównym celem projektu jest doprowadzenie do odnowy, ożywienia miejscowości, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto wpływa pozytywnie na poziom życia lokalnej społeczności oraz przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej oraz wzmocnienia potencjału inwestycyjnego Strawczyna. 

Inwestycja będzie jednym z ważniejszych elementów rozwoju miejscowości. Przyjęte rozwiązania technologiczne gwarantują poprawność funkcjonowania infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowania przyległych gruntów.

Na chwilę obecną zakończono już odwodnienie terenu wokół
Urzędu Gminy, ułożono kostkę brukową na parkingu przy budynku. W ramach rewitalizacji Strawczyna kontynuowana jest budowa chodnika przy ulicy Żeromskiego
od pamiątkowego kamienia poświęconego autorowi "Syzyfowych prac? w kierunku Rudy Strawczyńskiej
.
W planie jest także wyłożenie ulicy Szkolnej kostką granitową. Centrum Strawczyna ozdobią donice z kwiatami, kosze na śmieci, ławki, które upiększą trakt spacerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej. Koszt wykonywanych robót zamknie się kwotą około 2 milionów złotych, z czego 60 procent przeznaczono z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, pozostałe 40 procent - z funduszy gminy.

=========================================================

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z POKL 2007 - 2013

Gmina bierze także czynny udział w staraniach o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej - ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej".

Utworzenie ośrodków przedszkolnych pozwoliło zwiększyć dostępność do edukacji przedszkolnej 70 dzieciom w wieku 3-5 lat z gminy Strawczyn i wyrównać ich szanse edukacyjne oraz rozwinąć zdolności dzieci. Przyczyni się on również do podniesienia kompetencji rodzicielskich u rodziców w/w dzieci poprzez ich udział
w warsztatach psychologiczno-logopedycznych. W przedszkolach znajdują się przestronne i kolorowe sale, urządzone estetycznie i funkcjonalnie, dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zorganizowane w salach kąciki zainteresowań, zgromadzone zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej aktywności. Organem prowadzącym przedszkola na terenie gminy są?: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, Gmina Strawczyn wspólnie
z placówkami oświatowymi.

Placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku. W czasie całodziennego pobytu, dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie. Kadra pedagogiczna
w każdym z przedszkoli jest doświadczonym i wykwalifikowanym gronem pedagogicznym, które czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków. Dzięki temu rodzice mają pewność, że ich pociechy są pod właściwą opieką pedagogów. Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystywane są elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka. Oprócz zajęć programowych dzieci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych: umuzykalniających, muzyczno-ruchowych, sportowych, psychologicznych i logopedycznych. Każda placówka wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia się na potrzeby i możliwości dzieci.

===================================================

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestycja ta jest dwuetapowym zadaniem, które realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.

W ramach zadania wykonany już został dach wraz z pokryciem dachowym.
W trakcie realizacji jest adaptacja pomieszczeń na cele świetlicy. Ponadto zostanie zagospodarowany plac wokół budynku szkoły poprzez urządzenie placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej.

Celem głównym tej inwestycji jest wzrost atrakcyjności terenu miejscowości poprzez poprawę jej estetyki oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i społecznych mieszkańców, a także powstanie miejsca gdzie można spędzić czas wolny. Dodatkowo nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Będzie to kolejne sołectwo, które zyska świetlicę, a tym samym miejsce wspólnych spotkań zarówno dzieci, młodzieży jak i osób starszych. Dzięki tej inwestycji wieś dostanie szansę dla rozwoju lokalnej działalności na rzecz inicjatyw społecznych. Dzieci i młodzież znajdzie tu miejsce do rozwijania swoich zainteresowań dzięki organizowanym warsztatom i kołom zainteresowań ? tak jak to dzieje się w innych sołectwach.

=================================================

ABISTRAW I i ABISTRAW II

Gmina Strawczyn wspólnie z niemiecką gminą Stadt Sudliches Anhalt realizuje projekty w ramach Programu Comenius Regio. Comenius Regio daje nowe szanse na odkrycie sposobów przeanalizowania opisanych problemów, również z pomocą ekspertów, wyznaczania nowych rozwiązań i sposobów ich realizacji. Celem projektów jest zacieśnienie więzi  pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami a szkołą, tworzenie miejsc pracy dla młodzieży, zorganizowanie dla młodych ludzi zajęć w czasie wolnym, które będą kształtować ich osobowość, rozwijać zdolności i zainteresowania.  Cele tej współpracy zorientowane są  na lepszą przyszłość młodzieży zamieszkującej terytorium gminy.

Gmina Strawczyn stale dąży do poprawy jakości swojej dotychczasowej działalność i w związku z tym pragnie wykorzystać współpracę w ramach projektu Comenius Regio, by wzmocnić własne pozytywne oddziaływania, odpowiadając na potrzeby  lokalnego społeczeństwa. W ramach pierwszego zakończonego w sierpniu ubiegłego roku Gmina Strawczyn utworzyła nowoczesny warsztat naukowy z pełnym wyposażeniem. Warsztat służy lokalnym szkołom i uczniom w rozwijaniu swoich umiejętności. Zakupione pomoce dydaktyczne wraz z nowoczesnym sprzętem chemiczno ? fizycznym służy poznawaniu nowego świata, jakiego młodzież i dzieci nie znają. Wspólnie z nauczycielami badają pod kątem zjawisk przyrodniczych otaczające środowisko. Warsztat powstał przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Strawczynie. Pomieszczenie zostało odpowiednio przygotowane i wyposażone w materiały niezbędne do przeprowadzania badań z zakresu fizyki, chemii, przyrody i mikrobiologii. Pierwszy pokaz doświadczeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu miał miejsce w maju podczas wizyty delegacji niemieckiej w naszej gminie. Przygotowano także stanowisko pracy dla praktykanta lub stażysty. Działalność ZGK i sam ?warsztat naukowy? cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej, która chętnie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach w czasie, których może poszerzać swoją wiedzę w interesującej dla niej ? nie podręcznikowej ? formie..?Warsztaty naukowe? uczą umiejętności przygotowujących do wykonywania zawodów, mają za zadanie zapewnić uczniom praktykę, dać podstawy do nauki zawodów. Obecny projekt pomoże w dalszej integracji i wymianie doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi. Będzie służył uczniom w dalszym rozwoju swych doświadczeń, a nauczycielom w dalszym kształceniu tak by móc uchronić ich od straty pracy i wykluczenia społecznego.