ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 6 m ust. 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2013.1399 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia, że od 01.01.2015r. obowiązuje nowa opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

15,80 zł ? opłata obowiązująca gospodarstwa domowe, które segregują odpady

31,60 zł ? opłata obowiązująca gospodarstwa domowe, które nie segregują odpadów

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez  właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach (jak do tej pory ) tj. :

 Termin płatności

Kwota łączna za odpady segregowane

Kwota łączna za odpady niesegregowane

za I kwartał do 15 marca danego roku

47,40 zł

94,80 zł

za II kwartał do 15 maja danego roku

47,40 zł

94,80 zł

za III kwartał do 15 września danego roku

47,40 zł

94,80 zł

za IV kwartał do 15 listopada danego roku

47,40 zł

94,80 zł

 

UWAGA:

Mieszkańcy Promnika mają dopłatę do opłaty w wysokości 50 % miesięcznej stawki tj. do zapłaty:

7,90 zł - odpady segregowane

15,80 zł - odpady niesegregowane

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez  właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach (jak do tej pory ) tj. :

Termin płatności

Kwota łącznaza odpady segregowane

Kwota łączna za odpady niesegregowane

za I kwartał do 15 marca danego roku

23,70 zł

47,40 zł

za II kwartał do 15 maja danego roku

23,70 zł

47,40 zł

za III kwartał do 15 września danego roku

23,70 zł

47,40 zł

za IV kwartał do 15 listopada danego roku

23,70 zł

47,40 zł

Mieszkańcy są zobowiązani uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy kwartalnie do rąk inkasenta lub przelewem na  rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Łopusznie Oddział w Strawczynie Nr  73 8499 0008 0300 0026 2000 0001