Drukuj
Odsłony: 4917

 

INFORMACJA

 

           Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 9:30 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokółu Nr VI/2015 z dnia 23.02.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.

5.    Zapytania i interpelacje.

6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

7.    Podjęcie uchwał:

1)   zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,

2)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024,

3)      w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strawczyn w 2015 r.?,

4)      w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn,

5)      w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,

6)      w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 ? 2017.

8.    Raporty jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn za 2014 r.

9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.     Komunikaty i ogłoszenia.

11.     Zakończenie sesji.

 

 Z poważaniem:

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Arkadiusz Wilczkowski

 

 

 

Strawczyn, dn. 18.03.2015 r.