INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu Nr X/2015 z dnia 04.05.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024,
3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (dotyczy drogi wojewódzkiej nr 748),
4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (dotyczy drogi wojewódzkiej nr 786),
5) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Komunikaty i ogłoszenia.
10. Zakończenie sesji.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski