INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokółu Nr XVII/2015 z dnia 10.12.2015 r. i Nr XVIII/2015 z dnia 30.12.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
2)    w sprawie zmiany uchwały Nr XI/45/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
3)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (budowa chodnika w msc. Kuźniaki),
4)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego (przebudowa drogi w msc. Strawczyn),
5)    w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
6)    w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy z T-MOBILE POLSKA S.A.,
7)    w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia,
8)    w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn ? msc. Promnik,
9)    w sprawie przyjęcia ?Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Strawczyn?,
10)    w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2016 roku",
11)    w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie,
12)    w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn,
13)    w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Strawczyn.
8.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2015 r.
9.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10.    Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy, Rady Gminy, Wójta Gminy na 2016 r.
11.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
12.    Komunikaty i ogłoszenia.
13.    Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski