Gmina Strawczyn realizując założenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy " wykonuje w 2016 r. zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2016 r.” za łączną kwotę 44.058,64 zł.

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzyma dofinansowanie ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 15.420,52 zł,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 22.029,32 zł,
  • własne środki finansowe w kwocie 6.608,80 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 1 144,00 m²
  • usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 12 012,00 m2