Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera -z sektora MSP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" w ramach RPO WS 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Uprawnione do składania ofert są mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Inwestycje zgłaszane przez Oferentów - potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na podobszarze rewitalizacji Strawczyn w msc. Strawczyn określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 dostępnym pod linkiem: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=777&x=2&y=32

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera z sektora MŚP.

Termin składania ofert: od 24.01.2020 r. do 19.02.2020 r. (do godz. 15:30)

 

Ogłoszenie o naborze z załącznikami do pobrania z BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/plik,20200124130743,ogloszenie_o_naborze_z_zalacznikami.zip