Samorząd gminy Strawczyn podejmuje kolejne działania likwidujące bariery architektoniczne i zapobiegające wykluczaniu osób starszych i niepełnosprawnych. W tym celu zakupiono 9-osobowe auto przystosowane do ich potrzeb, które będzie służyło do realizacji projektu zapewniającego indywidualny, nieodpłatny transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego wraz z powrotem do miejsca zamieszkania. W Urzędzie Gminy zaś zamontowano windę dla osób z deficytami ruchowymi umożliwiającą im poruszanie się pomiędzy piętrami budynku.

Na działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych gmina Strawczyn otrzymała znaczące dofinansowanie zewnętrzne. Wsparcie wyniosło 526 tysięcy złotych i zostało przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie Gminy Strawczyn w zakresie realizacji usług „door-to-door”. – Projekt pod szyldem „door-to-door” wprowadza zupełnie nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji może być utrudniony. Cieszę się, że samorząd gminy Strawczyn skutecznie sięga po środki, dzięki którym poprawia się jakość życia niepełnosprawnych i starszych mieszkańców – mówi senator Krzysztof Słoń, który jednocześnie zachęca samorządy do współpracy z PFRON. – Realizowanie przez samorządy tego typu inwestycji wspierających osoby z niepełnosprawnościami pokazuje ich wrażliwość na drugiego człowieka. Samorządy są dla PFRON wypróbowanymi partnerami, z którymi wspólnie mogą nieść realne wsparcie i pomoc, co doskonale widać w gminie Strawczyn – dodaje senator Krzysztof Słoń, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora PFRON.

Bezpłatny transport dla potrzebujących

Samorząd gminy Strawczyn pozyskane z PFRON środki przeznaczył między innymi na zakup samochodu. Jest to pojazd dziewięcioosobowy, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Auto zostało wyposażone w specjalną windę załadowczą oraz dodatkowe uchwyty i poręcze umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie. Całkowity koszt zakupu samochodu to 158 tysięcy 55 złotych. – Dzięki dofinansowani możemy wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich i zapewnić im zupełnie darmowy transport, chociażby do przychodni czy do urzędu. Pozwoli nam to likwidować bariery społeczne i przeciwdziałać wykluczeniu – zaznacza Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Wsparcie w zakresie mobilności otrzymają mieszkańcy gminy Strawczyn, którzy ukończyli 18 rok życia i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Z usług transportowych będą mogły skorzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabo widzące, ale też starsze, czy samotne, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Kierowca będzie przyjeżdżał w umówione miejsce o określonej porze, odbierał i zawoził osobę potrzebującą do miejsca docelowego, a następnie odwoził ją do domu.

Winda dla niepełnosprawnych

W ramach pozyskanego z PFRON dofinansowania samorząd gminy Strawczyn zrealizował jeszcze jedno zadanie. Polegało ono na budowie windy dla osób z deficytami ruchowymi w Urzędzie Gminy w Strawczynie. W zakres inwestycji weszła także modernizacja łazienki. – Chcemy ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w budynkach użyteczności publicznej. Często schody są dla nich barierą nie do pokonania. Stąd pomysł na zamontowanie windy, która umożliwi przemieszczanie się pomiędzy piętrami Urzędu Gminy. Do tej pory urzędnicy w razie potrzeby schodzili na parter budynku. Winda, która daje możliwość niepełnosprawnym poruszania się po całym budynku z pewnością będzie dla nich bardziej komfortowym rozwiązaniem– mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Projekt został przygotowany w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: https://ckinfo.pl/gmina-strawczyn-wychodzi-naprzeciw-potrzebom-osob-starszych-i-niepelnosprawnych/