logo fe rp ws ue efs

Informacja o naborze do Świetlicy

Fundacja „Chcę Żyć” ogłasza nabór do Świetlicy Środowiskowej w Oblęgorze.
Świetlica prowadzona jest w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dla kogo / Profil uczestnika:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia oraz ich rodziców, zamieszkujących gminę Strawczyn, z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie odbywających kary pozbawienia wolności:
⁻ osoby z niepełnosprawnościami
⁻ korzystające z pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
⁻ przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
⁻ rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu:
• ubóstwa;
• sieroctwa;
• bezdomności;
• bezrobocia;
• niepełnosprawności;
• długotrwałej lub ciężkiej choroby;
• przemocy w rodzinie;
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
• alkoholizmu lub narkomanii;
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsce:
Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, ul. Widoma 30 (Siedziba Fundacji „Chcę Żyć”, w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Złota Rybka).

Proponowane zajęcia:
- matematyczne
- język angielski
- teatralno-artystyczne
- warsztaty umiejętności społecznych
- zajęcia z umiejętności uczenia się
- działanie Punktu Wsparcia Rodziny (pomoc psychologa i pedagoga dla rodziców i dzieci)
- zajęcia sportowe i rekreacyjne
- pomoc w odrabianiu lekcji

Zapisy:
1. Aby móc uczestniczyć w zajęciach na Świetlicy konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Na podstawie uzyskanych danych zostanie dokonana ocena spełniania wymagań udziału w projekcie. Po dokonaniu oceny pracownicy Świetlicy skontaktują się
z rodzicami.
3. Formularze można otrzymać, wypełnić i złożyć w siedzibie Świetlicy w Oblęgorze,
ul. Widoma 30 (Siedziba Fundacji „Chcę Żyć”, w budynku Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Złota Rybka) lub pobrać ze strony www.zlotarybka.pl
a następnie złożyć w siedzibie Świetlicy.
4. Rekrutacja rozpocznie się dnia 22.07.2021r. i potrwa 14 dni roboczych.
5. Więcej informacji na temat rekrutacji i Świetlicy na stronie www.zlotarybka.pl .

Informacje:
Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Świetlicy oraz pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także telefonicznie pod numerami telefonu 570 010 066, 790 330 288