Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030

Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy Strawczyn przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym
z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Strawczyn. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Strawczyn i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Ankieta dostępna na stronie: https://www.interankiety.pl/f/r410KvRN

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 02.11.2021 r.

Ankieta jest również dostępna do pobrania w formie pliku do pobrania z BIP (http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/plik,20211013112232,ankieta_dotyczaca_oceny_sytuacji_biezacej_i_priorytetow_rozwoju.pdf) oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Strawczyn.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.