Istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw grypie na sezon 2021/2022 w Ośrodkach Zdrowia w Strawczynie i Oblęgorku.

Kto może się bezpłatnie zaszczepić:
– mieszkańcy gminy Strawczyn urodzeni w roku 1966 i starsi (program Gminy Strawczyn)

oraz

– osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych,
– osoby zatrudnione w aptekach,
– osoby zatrudnione w laboratoriach diagnostycznych,
– nauczyciele akademiccy,
– studenci, mający zajęcia z udziałem pacjentów,
– osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
– osoby zatrudnione w pomocy społecznej,
– osoby przebywające w domu pomocy społecznej,
– osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, a także członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,
– pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
– Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
– osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Liczba bezpłatnych szczepionek jest ograniczona.