INFORMACJA

W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, informacji na temat planowanej powierzchni upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Strawczyn w 2022 roku, prosimy osoby zainteresowane o zaplanowanie powierzchni i przekazanie takiej informacji do Urzędu Gminy Strawczyn, w terminie do dnia 25.11.2021r. (zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę).

Przypominamy również, iż zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2050 ), uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Natomiast uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 w/w ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Ponadto w myśl przedmiotowej ustawy, uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Karol Picheta
Z-ca Wójta