Drukuj
Odsłony: 2564

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STRAWCZYN

w sprawie konsultacji

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz u chwały nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza konsultacje społeczne

w sprawie
projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Więcej informacji (pełne ogłoszenie) w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1105&x=14&y=50