Mieszkańcy, którzy oferują zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów w wysokości 40,00 zł na jedną dobę pobytu na każdą osobę.

Świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje na maksymalnie 60 dni pobytu obywateli Ukrainy w danym gospodarstwie domowym.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego są zobowiązane do wypełnienia stosownego wniosku i złożenia go w siedzibie Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 (sekretariat, pokój 2).

Ponieważ zgodnie z zapisami ustawy świadczenie udzielane będzie na zasadzie refundacji kosztów (tj. pokrycia kosztów za miniony okres), zachęcamy mieszkańców do składania wniosku o przyznanie świadczenia już po zakończeniu pobytu obywateli Ukrainy w danym gospodarstwie domowym. Pozwoli to uniknąć powtórnego składania wniosków i usprawni kwestie formalne związane z wypłatą środków.

Do pobrania:

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Załącznik do wniosku: Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi