Drukuj
Odsłony: 369

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Mam pomysł mam firmę" na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPSW.10.04.01-26-0028/21-00.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby nowych i trwałych miejsc pracy, a co za tym idzie wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia uczestników projektu. Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Również działalność gospodarcza założona w ramach realizacji projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z województwa świętokrzyskiego, powyżej 30 roku życia, nieposiadające zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należące do co najmniej jednej z grup:
• Kobiety
• Osoby po 50 roku życia
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby długotrwale bezrobotne
• Osoby niskokwalifikowane
• Reemigranci
• Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

W ramach projektu „Mam pomysł mam firmę” osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogą uzyskać następujące wsparcie:
• wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej - bezzwrotna pomoc finansowa na utworzenie działalności gospodarczej udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej wynosi 23 050,00 zł.,
• wsparcie pomostowe – fakultatywne wsparcie finansowe wypłacane uczestnikowi projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wynosi 1 190,00 zł netto miesięcznie.

Więcej informacji: https://www.it.kielce.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1118:rozpoczynamy-rekrutacje-do-projektu-mam-pomysl-mam-firme&Itemid=738