Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Celem Program „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w takich budynkach.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł. Wsparcie finansowe jest przewidziane w tym programie w formie dotacji. Za pośrednictwem Gmin będzie ono skierowane do beneficjentów końcowych, którymi są osoby fizyczne, realizujące przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy.

Więcej informacji: http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-cieple-mieszkanie/ogloszenie-o-naborze