OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRAWCZYN
w sprawie konsultacji

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza konsultacje społeczne

w sprawie

projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest poznanie opinii w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”


II. CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI
Termin rozpoczęcia konsultacji: 21.11.2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 29.11.2022 r.


III. FORMA I TERMINY PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu Formularz uwag do projektu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii poprzez umieszczenie formularza ankietowego na:
    1. stronie internetowej: http://www.strawczyn.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://strawczyn.4bip.pl/
    2. w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie
  3. Wypełnione formularze należy złożyć w formie pisemnej w określonym terminie do Urzędu Gminy w Strawczynie: Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 – 067 Strawczyn, sekretariat lub elektronicznie na adres na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym dopuszcza się zgłoszenie uwag w formie elektronicznej w przypadku ich jednoczesnego przesłania drogą pisemną.

Formularze, które wpłyną przed lub po terminie konsultacji, nie będą rozpatrywane.

Strawczyn, dnia 21.11.2022 r.

Z-CA WÓJTA GMINY STRAWCZYN
/-/ Karol Picheta

Załączniki:

  1. Roczny Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
  2. Formularz uwag do projektu