Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 1 lutego 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

110,00 litrów x ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie zaświadczenia, które zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,20 zł na 1litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu 2023 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Strawczynie lub pod numerem tel. 41 3038002 w 66.