Aktualizacja:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------------

Gmina Strawczyn zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strony internetowej na potrzeby projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.