Aktualizacja:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Aktualizacja:

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź.

-------------

Gmina Strawczyn zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.