Gmina Strawczyn uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. ?Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3  ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion? oraz budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu:  743.359,40 PLN
Wartość dofinansowania:  743.359,40 PLN
Okres realizacji: 01.07.2014 r. ? 31.07.2015 r.

Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia jego realizacji.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych spełniających warunki do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych lub ze względu na niepełnosprawność oraz dla 8 jednostek podległych Gminie Strawczyn w ramach działań koordynacyjnych.

W ramach projektu przewiduje się realizację głównych działań, takich jak:
- zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom oraz placówkom objętym projektem,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz podłączenie do Internetu,
- szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

Termin rekrutacji: 21 LIPCA ? 1 SIERPNIA 2014 r.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do uczestnictwa w projekcie poprzez składanie ankiet rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.strawczyn.pl (link dostępny na dole publikacji) oraz w Urzędzie Gminy w Strawczynie (Punkt Informacyjny) i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Udział gospodarstw domowych w projekcie jest BEZPŁATNY.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, tel. 41 30 38 002 w. 53 i 65

DO POBRANIA: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami