Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu  w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata  2014 - 2024,
3)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
4)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/278/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
5)    w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
6)    sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
7)    w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kuźniaki na lata 2014-2020,
8)    w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strawczynek na lata 2014-2020,
8.    Propozycje Rady Gminy w zakresie kolejności realizacji odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. 
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10.    Komunikaty i ogłoszenia.
11.    Zakończenie sesji.