Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2014 r., informacji z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
8.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024,
3)    w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/301/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego,
4)    w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
5)    w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: ?Remont drogi gminnej w miejscowości Korczyn - Zalesie w Gminie Strawczyn?.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10.    Komunikaty i ogłoszenia.
11.    Zakończenie sesji.