Gmina Strawczyn ogłasza nabór na Listę Rezerwową Uczestników Projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Strawczyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wypełniony i podpisany, przez Osobę Zgłaszającą lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego, formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie do 3 października 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się:

1) W wersji papierowej w Urzędzie Gminy Strawczyn (punkt informacyjny) i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

2) W wersji elektronicznej: BIP Urzędu Gminy Strawczyn - http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20140924091507anbh5f3gvjox.zip

Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 41.30-38-002 wewn. 65 i 55.