K O M U N I K A T
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W STRAWCZYNIE
Z DNIA 17  PAŹDZIERNIKA 2014R.


Na podstawie art. 410  § 7  ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. ?  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 112 ze zmianami) p o d a j e  się do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 21 października 2014r. o godz. 9:00 siedzibie GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE odbędzie się publiczne losowanie w sprawie nadania numerów listom kandydatów na radnych do Rady Gminy w Strawczynie.
Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie oraz zamieszczona na stronie internetowej www.strawczyn.pl


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Grzegorz Gad