UCHWAŁ NR 3/2014
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014

w sprawie: przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych Wyborców w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014r.

 

Na podstawie art. 410§7 Kodeksu Wyborczego oraz Rozdziału III uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 01 września 2014r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. u c h w a l a się  co następuje:

§1. W wyniku losowania przyznaje się numery listom kandydatów Komitetów  Wyborczych Wyborców
1.    Lista Nr 12 ? KWW Moja Gmina Strawczyn
2.    Lista Nr 13 ? KWW Rozwojowa Gmina Strawczyn
3.    Lista Nr 14 ? KWW Strawczyn ? Gospodarność i Rozwój
4.    Lista Nr 15 ? KWW Nowy Strawczyn
5.    Lista Nr 16 ? KWW Przejrzysta Gmina Strawczyn
6.    Lista Nr 17 ? KWW Solidarni Razem

§2. Komitetom Wyborczym Wyborców:
1.    w okręgu Nr 1
Liście KWW Karolina Sornat ? Kaja nadaje się Nr 18
2.    w okręgu Nr 4
Liście KWW Nasze Kuźniaki nadaje się Nr19

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminy Strawczyn, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Grzegorz Gad