Drukuj
Odsłony: 3440

I N F O R M A C J A

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024,
3)    w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Hucisko,
4)    w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Niedźwiedź,
5)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
8.    Informacja Wójta Gminy dotycząca stawek podatkowych na 2015 rok.
9.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
10.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.    Komunikaty i ogłoszenia.
12.    Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Zdyb