Działając na mocy art. 61t oraz art.61g ustawy z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. ?Pierwszy biznes ? Wsparcie w starcie?. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla: studentów ostatniego roku studiów; poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.

Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zgodnie z ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20- krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia ( aktualnie ok. 74 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6- krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia ( obecnie ok. 22 tys. zł.). Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie ( aktualnie ? 0.56% w skali roku) oraz długi okres spłaty ? do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Ze względu na perfekcyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014 - 2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 roku. Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws; wws.bgk.pl