INFORMACJA


Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 1.12.2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 ? 2024.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strawczyn w roku szkolnym 2013/2014.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
10.    Komunikaty i ogłoszenia.
11.    Zakończenie sesji.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski