INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 8.12.2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Przyjęcie Założeń polityki społeczno ? gospodarczej Gminy Strawczyn na 2015 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 r.:
1)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)    zapoznanie z opiniami i wnioskami poszczególnych Komisji,
3)    odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inwestycji o wnioskach Komisji,
4)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
5)    dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
6)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie,
2)    w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
3)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
4)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 ? 2024,
5)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
11.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
12.    Komunikaty i ogłoszenia.
13.    Zakończenie sesji.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski