Drukuj
Odsłony: 3389

I N F O R M A C J A

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu  w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024,
3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu,
4)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie za rok 2013,
5)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie za rok 2013,
6)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2013,
7)    w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
8.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strawczynie za rok 2013.
9.    Przyjęcie sprawozdań ze stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony p. poż. na terenie gminy Strawczyn za 2013 r.
10.    Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Strawczyn.
11.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
12.    Sprawozdania z pracy Rady Społecznej SZOZ, komisji Rady Gminy i Rady Gminy za 2013 r.
13.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14.    Komunikaty i ogłoszenia.
15.    Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem:


Przewodniczący Rady Gminy
inż. Stanisław Zdyb