Realizacja zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest"
na terenie Gminy Strawczyn w 2014 r.

Gmina Strawczyn realizując założenia ?Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy " wykonuje w 2014 r. zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest" za łączną kwotę 48.385,48 zł.
Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzyma dofinansowanie ze środków:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 16.934,92 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  24.192,74 zł
- własne środki finansowe w kwocie 7.257,82 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów ? 2.315,50 m?,
- usuniecie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów ? 9.211,50 m2