Uncategorised

INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
Proponowany porządek obrad:

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się od dnia 12 grudnia od godz. 16:00 do 13 grudnia godz. 05:00 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Źródło: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Biuro Bezpieczeństwa przekazało zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z listem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja.
Poniżej publikujemy list szefa BBN Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną treść nowej strategii.

List od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014

INFORMACJA


Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 14:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 1.12.2014 r.
5.    Zapytania i interpelacje.
6.    Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 ? 2024.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strawczyn w roku szkolnym 2013/2014.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
10.    Komunikaty i ogłoszenia.
11.    Zakończenie sesji.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie, informuje że osoby którym dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684,00 zł lub osoby samotnie gospodarujące 813,00 zł mogą otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych. W tym celu należy zgłosić się do GOPS po niezbędne skierowanie. Prosi się o zabranie dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających sytuację finansową (zaświadczenia netto  np. o wynagrodzeniu, odcinki renty, emerytury, inne).