Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok w Gminie Strawczyn

Na podstawie art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (podatek od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

W związku z powyższym w przypadku:

 

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku:

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/344/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Strawczyn w ramach programu pomocy de minimis

 

PODATEK ROLNY
W 2022 r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr XXXIX/343/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIX/343/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

PODATEK LEŚNY
W 2022 roku podstawą wymiaru podatku leśnego Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku, poz. 950

OPŁATA TARGOWA
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XVI/82/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru