Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Strawczynie w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.00
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych w okresie letnim:
   poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 20.00
   sobota, niedziela - zamknięte
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
  6. zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
  10. wprowadzania zwierząt
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.