Przejrzysta Polska

Nazwa i symbol zadania: Opracowanie i wdrożenie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi (3.1)

Na podstawie sporządzonego wykazu organizacji pozarządowych wysłano zaproszenia do udziału w przygotowaniu projektu Karty Współpracy. Zaproszenia przesłano również do Przewodniczących Rad Sołeckich na terenie gminy.
W tworzeniu Karty Współpracy brali czynny udział przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych, dwóch radnych oraz pracownicy, którzy bezpośrednio współpracują z organizacjami.
W/wym. przedstawiciele weszli w skład zespołu konsultacyjnego przygotowującego Kartę Współpracy powołanego Zarządzeniem Nr 36/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 01 czerwca 2005 roku.
Zespół konsultacyjny swoją pracę nad Kartą Współpracy udokumentowali w sposób następujący:
 • zaproszeniami na spotkania,
 • listami obecności ze spotkań,
 • protokołami ze spotkań

Uchwała Nr XXVII/240/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie Karty Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi.Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej (3.4)

Wraz z przystąpieniem Gminy Strawczyn do ogólnopolskiego programu "Przejrzysta Polska" nowe zadanie otrzymało szkolnictwo. W szkołach wydelegowano grupę nauczycieli, którzy wzieli udział w szkoleniu "Młodzi przeciw korupcji". Efektem jest opracowanie programów nauczania w ktorych zwarte są treści edukacyjne z etyki w życiu społecznym. Programy te przedstawione są poniżej.
Program Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Program Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku
Program Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku

Nazwa i symbol zadania: Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom (4.1)

Raport o przebiegu prac nad Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013

Uchwała Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013"

Krótki materiał przybliżający mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004 - 2013.Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii (4.3)

Harmonogram obrad Rady Gminy w Strawczynie


Nazwa i symbol zadania: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (6.1)

Książeczka "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" powielona została w ilości 700 egzemplarzy, natomiast informacja dla mieszkańców gminy o możliwości zapoznania się i odbiorze w 65 egzemplarzach, umieszczona na:
 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
 • tablicy informacji publicznej w sołectwach,
 • w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy,
 • w gazecie lokalnej "Ziemia Strawczyńska".

Natomiast książeczki zostały przekazane sołtysom wsi celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców, znajdują się w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy, w świetlicach wiejskich oraz w punktach sprzedaży gazety lokalnej "Ziemia Strawczyńska".

Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach realizacji Programy Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA - VI zasady - ROZLICZALNOŚCI roku

Książeczka na lata 2006-2008 do pobrania stąd.
Wszystkie dane dotyczące budżetu gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy (dochody, wydatki, zobowiązania, należności) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Budżet.

Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego (6.4)

Głosowanie imienne zostało wprowadzone do Statutu Gminy uchwałą Nr XX/188/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2004 roku

Nazwa i symbol zadania: Wprowadzenie procedury naboru na każdy wolny wakat w Urzędzie

Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w StrawczynieNazwa i symbol zadania: Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku (5.5)

Celem zadania jest lepsze przygotowanie radnych do wykonywania zadań.
Zadanie to zostało zrealizowane Uchwałą Nr XXVII/242/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2005 roku.
Nazwa i symbol zadania: Opracowanie usług świadczonych w samorządzie (1.1)
Zadanie to ma na celu wyjaśnić:
 • jak załatwić sprawę w Urzędzie
 • kto za nią odpowiada
 • jak długo będzie załatwiana
 • jaka będzie opłata
 • gdzie można złoźyć odwołanie
 • jaka jest podstawa prawna.
Informacja o wprowadzeniu kart usług, ich funkcji i sposobach rozpowszechniania została podana do publicznej wiadomości poprzez:
 • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 • sołtysów na tablicach w poszczególnych sołectwach
 • ogłoszenie w gazecie lokalnej "Ziemia Strawczyńska"
Karty dostępne są dla klientów Urzędu:
Sołtysi wsi są w posiadaniu zestawu kart usług wraz z ich wykazem w formie książkowej celem udzielania przez nich informacji w miarę potrzeb mieszkańcom swojego sołectwa.


Nazwa i symbol zadania: Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie (1.3)

 

 Nazwa i symbol zadania: Utworzenie punktu informacyjnego (1.4)

 Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej zapewniających skuteczny powszechny dostęp do informacji (1.6)Głównym celem realizacji tego zadania jest stworzenie możliwości rozpowszechniania informacji publicznej. Opracowane zostały procedury gwarantujące mieszkańcom otrzymanie aktualnej informacji publicznej oraz gwarantujące konserwację tablic. Tablice zostały oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację ich właściciela, którym jest Urząd Gminy w Strawczynie. Na terenie gminy znajdują się 43 tablice ogłoszeniowe.

Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury gwarantującej konserwację tablic informacji lokalnej i utrzymanie ich w czystości


Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język (1.7)
Pragną wyjść z pomocą społeczności lokalnej w używaniu zrozumiałego słownictwa powołano Zespół Zadaniowy w celu realizacji zadania "Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język w ramach I zasady - przejrzystości w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska". Zespół opracował zbiór 348 podstawowych terminów występujących w przepisach prawnych, kontaktach społecznych, prawie administracyjnym, kontaktach międzyludzkich (urzędnik, klient) oraz mowie potocznej. Zainteresowani mogą korzystać ze słownika w Internecie (pobierz), punkcie informacyjnym Urzędu Gminy, u sołtysów, sekretariacie Urzędu Gminy.

Opracowanie gminnego katalogu firm (1.8) Celem tego działania jest wyeliminowanie praktyki polecania przez pracowników urzędu w postępowaniach administracyjnych, w których konieczne jest lub może być pomocne wykonanie konkretnych usług, firm należących do znajomych lub krewnych.

Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn w ramach realizacji Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" - I zasada Przejrzystości

Gminny Katalog Firm

=================================================

Katalog 50 usług

Urząd Gminy w Strawczynie kontynuuje Akcję Społeczną ?Przejrzysta Polska?. Jej kolejnymi zadaniami do wykonania są:

I Zasada PRZEJRZYSTOŚCI

? Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług,

II Zasada BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

? opracowanie procedury corocznego przeglądu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.

W ramach I zasady Urząd Gminy opracował ponad 50 kart usług, które powinny służyć naszym mieszkańcom w załatwieniu spraw w urzędzie. Karty te funkcjonują od września 2005 roku. W lipcu/sierpniu br. Przeprowadzone zostanie ? w formie ankiety ? badanie funkcjonowania tego katalogu. Wnioski z analizy wyników badania posłużą do wprowadzenia zadań korygujących i udoskonalenia katalogu usług. Dla zainteresowanych ankieta będzie dostępna w punkcie informacyjnym urzędu i u sołtysów.

W ramach II zasady, urząd będzie również potrzebował pomocy naszych mieszkańców. W 2005 roku opracowany i przyjęty został do stosowania kodeks etyczny pracownika. Chcąc wykonać to zadanie niezbędna jest pomoc organizacji pozarządowych, zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców naszej gminy, aby w sposób obiektywny ocenić funkcjonowanie kodeksu, a tym samym ukształtować postawy etyczne urzędników. (Kodeks etyczny pracowników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń UG).

Zapraszamy do współpracy.

Ważne dla mieszkańców

Urząd Gminy w Sprawczynie informuje, iż:

Rada Gminy, uchwałą nr XXXII/279/06 z 30 czerwca 2006 r., w ramach kontynuacji Akcji Społecznej ?PRZEJRZYSTA POLSKA?, przyjęła procedurę konsultacji społecznej z udziałem społeczności lokalnej. Tekst procedury jest dostępny:

 • na stronie internetowej Urzędu Gminy
 • w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy
 • u sołtysów
 • w biurze Rady Gminy
 • w świetlicach wiejskich

=============================================

Zadanie 1.1. Opracowanie procedury przeprowadzania badania funkcjonowania katalogu usług
Opracowano i wprowadzono zarządzeniem Wójta procedurę przeprowadzania badania funkcjonowania katalogu usług, w którym:
1. Określono cykliczność i zakres badania,
 • zagwarantowano realizację zadań korygujących,
 • określono odpowiedzialność oraz terminy wykonania badań, analizę wyników, sformułowanie i realziacje wniosków,
2. Przeprowadzono badanie funkcjonowanie katalogu usług, w tym:
 • opracowano zakres badania,
 • opracowano metodologię badawczą w formie ankiety klienta,
 • przeprowadzono badanie,
 • opracowano wyniki i sformułowano wnioski,
 • wprowadzono działania korygujące


Zarządzenie Nr 50/06 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia systemu badania funkcjonowania katalogu usług w Urzędzie Gminy w Strawczynie