WÓJT GMINY STRAWCZYN
Ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości:
Oblęgorek – działka Nr 496/46 o pow. 3300 m2, własność Gminy Strawczyn zgodnie z decyzją Wojewody Kieleckiego z dnia 5.12.1994r. znak: GG.V – 7413/66/9/94 oraz Księga Hipoteczna Hip.94 Oblęgorek.
 
  Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centralnej części miejscowości Oblęgorek w sąsiedztwie Zespołu Placówek Oświatowych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zlokalizowana jest u zbiegu drogi powiatowej prowadzącej przez Oblęgorek z drogą gminną prowadzącą do osiedla domków jednorodzinnych (do modrzewi). Nawierzchnia dróg asfaltowa, dobra, pobocza z kostki brukowej. Dostępność kołowa i piesza dobra, sąsiedztwo korzystne. Położenie atrakcyjne w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i telefoniczną.
  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka Nr 496/46 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowa rekreacyjna; przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne, usługi komercyjne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty gospodarcze, drogi dojazdowe, parkingi, drogi rowerowe, uprawy rolne, ogrody, zieleń urządzona, zadrzewienia.
 Działka jest zarezerwowana pod budowę ośrodka zdrowia. Z tego powodu wybrano formę przetargu ograniczonego.
 Jego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które w akcie notarialnym zobowiążą się do wybudowania w uzgodnionym terminie budynku spełniającego wymogi dla ośrodka zdrowia, a następnie prowadzenia w nim przez siebie bądź w wyniku udostępnienia obiektu uprawnionemu podmiotowi działalności polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych, w tym w szczególności działań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny w terminie do 12 listopada 2007r. do godziny 15.00 w budynku Urzędu Gminy w pokoju Nr 8 lub 9 złożyć pisemne oświadczenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem, że w przypadku wygrania przetargu wyrażają zgodę na umieszczenie w akcie notarialnym ich zobowiązania do wybudowania i prowadzenia ośrodka zdrowia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 132 000,00 zł + 22% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2007r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Strawczynie (I-sze piętro, pokój Nr 15).

Wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w wysokości 10 % ceny wywoławczej + 22% VAT należy wpłacić do 12.11.2007r. do godz. 1400 w Banku Spółdzielczym w Strawczynie na konto Urzędu Gminy: 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
W przypadku, kiedy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.
 
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Strawczyn celem zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej (Z. Adamczyk) tel. (041) 30-38-630