Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy mogła ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, uzależniając ją od:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 • powierzchni lokalu mieszkalnego, lub
 • gospodarstwa domowego

Ponadto rada gminy mogła zróżnicować powyższe stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wyniku prowadzonego postepowania przetargowego do dnia 30.10.2017 r. wpłynęły dwie oferty na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Strawczyn” na lata 2018-2020:

 • ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce na łączną kwotę: 2 154 574,08 zł;
 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków na łączną kwotę: 1 601 856,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, 27 listopada 2017 r. podpisano umowę nr 115/2017 z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński na realizację powyższego zadania. Roczny koszt powyższego zadania wynosi 533 952,00 zł.

Przy szacowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w skali roku wyliczono na 111 376,60 zł, natomiast łączny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn wyniesie ok. 645 328,60 zł. Do obliczeń przyjęto, że na terenie Gminy Strawczyn jest 2370 gospodarstw domowych, jednak ilość ta może ulegać zmianie z uwagi na migracje ludności.

Na posiedzeniach Komisji Komunalnej i Statutowej oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Samorządowej pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej przedstawił kalkulację oraz możliwe warianty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z wyliczeniem stawek takich opłat. Poniższe wyliczenia dotyczą selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, natomiast opłaty za odpady gromadzone w sposób nieselektywny byłyby dwukrotnie wyższe.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego – 22,50 zł/m-c/gospodarstwo (67,50 zł/kwartał/gospodarstwo)
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca – 5,60 zł/m-c/mieszkańca (16,80 zł/kwartał/mieszkańca)
 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie (1-os.- 11 zł/m-c oraz 33 zł/kwartał; (2-4)-os.- 20 zł/m-c oraz 60 zł/kwartał; (5 i więcej)-os.- 29 zł/m-c oraz 87 zł/kwartał)
 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie (1-os.- 11 zł/m-c oraz 33 zł/kwartał; (2-3)-os. 17 zł/m-c oraz 51 zł/kwartał; (4-5)-os.- 25 zł/m-c oraz 75 zł/kwartał; (6 i więcej)-os. - 31 zł/m-c oraz 93 zł/kwartał)
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z podziałem na liczbę osób w gospodarstwie (1-os. - 10 zł/m-c oraz 30 zł/kwartał; 2-os.- 17 zł/m-c oraz 51 zł/kwartał; (3-5)-os.- 23 zł/m-c oraz 69 zł/kwartał; (6 i więcej)-os.- 30 zł/m-c oraz 90 zł/kwartał)

Ostatecznie Rada Gminy w Strawczynie uchwałą Nr XXXVII/277/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wprowadziła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,50 zł od gospodarstwa domowego, w przypadku gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny oraz opłatę w wysokości 45,00 zł w przypadku gospodarstw, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

 

Opracowała:
Agnieszka Gołdyn
Referat Infrastruktury Technicznej