Informujemy, że w związku ze zmianą art. 6 r, ust. 1 ab, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od miesiąca stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać u inkasentów lub na nowe konto o numerze:

84 8499 0008 0300 0026 2000 0094

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.