Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Strawczyn

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Oblęgór, ul. Kielecka 91
26-067 Strawczyn


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez:

Zakład Handlowo – Usługowy KRIS – MET Krzysztof Gaweł
Oblęgór, ul. Kielecka 91
26-067 Strawczyn

 • na podstawie umowy dzierżawy  z dnia 25.11.2014 r.
 • okres obowiązywania umowy: 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r.

Godziny przyjmowania odpadów:

 • wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00 ,
 • sobota od 9:00 do 14:00.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZIELIŃSKI”, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków na podstawie umowy Nr 111/2014 z dnia 10.12.2014 r.:

 • zapewnia wyposażenie PSZOK w pojemniki i kontenery na poszczególne frakcje odpadów (6 pojemników 1100 l, 1 kontener KP-7),
 • zapewnia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK z częstotliwością, która zapewnia nie przepełnianie się pojemników i/lub kontenerów, w których gromadzone są odpady, na zgłoszenie Urzędu Gminy,
 • zapewnia prowadzenie odrębnej dla PSZOK-u ewidencji zebranych odpadów.

 


REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZLOKALIZOWANEGO W OBLĘGORZE, UL. KIELECKA 91, GMINA STRAWCZYN

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniona osoba obsługująca PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów i czystości.
 3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń osoby obsługującej punkt.
 5. Do PSZOK można oddać:
  1. papier,
  2. metale,
  3. szkło,
  4. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  5. chemikalia,
  6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
  7. popiół.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady: we wtorki i czwartki od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie nieczynny. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. domki letniskowe, ogrody działkowe).
 3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.
 4. Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a osoba obsługująca PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener, w którym należy umieścić dany odpad. Dostarczający odpady ma obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do obsługującego PSZOK.
 5. Osoba obsługująca PSZOK sprawdza dane mieszkańca dostarczającego odpady na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 6. Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 7. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 8. Pojemniki i kontenery na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg zbieranych odpadów w następujący sposób:
  1. „PAPIER” - opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki bez twardych okładek, reklamówki papierowe.
  2. „TWORZYWA SZTUCZNE i ODPADY WIELOMATERIAŁOWE ” - odpady z tworzyw sztucznych: puste butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania typu tetrapak.
  3. METALE - opakowania stalowe i aluminiowe. Butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez zawartości.
  4. „SZKŁO ” - butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
  5. „ODPADY ZIELONE” - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).
  6. „CHEMIKALIA”- opakowania po farbach, lakierach
  7. „POPIÓŁ”
 9. Do PSZOK nie są przyjmowane:
  1. Zmieszane odpady komunalne,
  2. Zmieszane odpady budowlane, odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia pochodzące z remontów domowych.
  3. Odpady budowlane i opakowania zawierające azbest,
  4. Części samochodowe, szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone,
  5. Wymontowane kineskopy z odbiorników telewizyjnych,
  6. Odpady niebezpieczne,
  7. Odpady o konsystencji płynnej i sypkiej,
  8. Odpady izolacyjne: styropian (z wyłączeniem elementów opakowań ze styropianu), papa, wełna mineralna,
  9. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
  10. Opony - zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów, wózków itp.
  11. Wielkogabaryty - odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.
  12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kompletne), w tym lampy LED i halogenowe.
 10. Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia, tj. przez P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z siedzibą w Rakowie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela osoba obsługująca PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 41 30 38 630.
 2. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Strawczynie www.strawczyn.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.