Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

zlokalizowany w miejscowości Korczyn 39D (przy nowej oczyszczalni ścieków w Korczynie), 26-067 Strawczyn

będzie czynny od 26 marca 2021 r. w każdy wtorek i piątek w godzinach 7.30 – 15.30

Telefon: 603 545 487

----

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korczynie


§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w msc. Korczyn 39D, na działce oznaczonej nr ewid. 616/1, obręb Korczyn.
2. PSZOK prowadzony jest przez Gminę Strawczyn.

§ 2.
1. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
2. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik obsługujący PSZOK.
3. Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:
1) zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK, rodzaju odpadu, według asortymentu ich dostarczenia;
2) sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów;
3) potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod i waga/ilość odpadów, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, numer PESEL (na podstawie dowodu tożsamości), adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
4) Osoby dostarczające odpady do PSZOK, powinny złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości pozostawienia odpadów w PSZOK.
5) rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK.

§ 3.
1. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych objętych systemem zbiórki przez Gminę.
2. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak:
1) Przeterminowane leki i chemikalia;
2) Zużyte baterie i akumulatory;
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) Zużyte opony samochodowe;
6) Odpady ulegające biodegradacji;
7) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
8) Papier i tektura;
9) Tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale
i opakowania wielomateriałowe;
10) Szkło;
11) Popiół;
12) Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły i strzykawki);
13) Odzież i tekstylia.

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie wyżej wymienione odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
5. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 4.
Osoby przebywające na terenie PSZOK są zobowiązane do:
1) przestrzegania zaleceń pracownika obsługującego PSZOK;
2) parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika obsługującego PSZOK miejscach;
3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia
i używania innych źródeł ognia.


§ 5.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny we wtorek i piątek
w godzinach 7:30 – 15:30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).


§ 6.
Odpady wymienione w § 3 ust. 2 gromadzone są selektywnie, w wyznaczonych miejscach
w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§ 7.
1. PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy Strawczyn.
2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych.
3. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.


§ 8.
Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów:
1) których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
2) zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów;
3) gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane;
4) nieprawidłowo zabezpieczonych oraz w opakowaniach cieknących, a także nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety);
5) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie;
6) niekompletnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych tzn. takich z których zdementowano części;
7) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
8) budowlanych i rozbiórkowych zawierających azbest, papę, smołę, płynnych, szlamowych itp.;
9) w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości;
10) w przypadku odmowy podania przez dostawcę odpadu, danych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3);
11) w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi;
12) gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9.
1. Pracownik obsługujący PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów,
a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
2. Pracownik obsługujący PSZOK zobowiązany jest prowadzić ewidencję: rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów oraz adresów nieruchomości, na których powstały odpady dostarczone do PSZOK.


§ 10.
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Strawczyn.