======================

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/60/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

======================

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 lipca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz uwag/opinii/propozycji do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i Środowisko

 

Gmina Strawczyn przystąpiła do realizacji działań w ramach projektu pn.: ?Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strawczyn?. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest wdrożenie zadań,  które przyczynią się do ograniczenia energochłonności Gminy, redukcji zużycia energii finalnej, zwiększenia zastosowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienia efektywności energetycznej obiektów gminnych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a także jej mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej   2014-2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, złożonego w ramach działania 9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej",  Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych opracowania Planu. Wykonawcą dokumentu jest firma  ? Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów, wybrana w drodze postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
W celu  wykonania dokumentu pracownicy Centrum Doradztwa Energetycznego zebrali dane dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach publicznych oraz ankietyzowali przedsiębiorców.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną także przedstawione możliwe źródła wsparcia zewnętrznego przy pomocy, których będzie można sfinansować inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak termomodernizacja budynków czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.