Rewitalizacja

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn

 

OGŁOSZENIE

Gmina Strawczyn informuje, że ustanowione zostały partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich z następującymi podmiotami:

  1. Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych”
  2. Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w zakresie realizacji zadania pn. „Stworzenie nowego produktu turystyczno-kulturalnego na obszarze rewitalizacji (sala kinowo-teatralno-artystyczna) ”
  3. Marcin Stachura Firma Budowlano Usługowo Handlowa „MAR-BUD”, ul. Sportowa 16, 26-067 Strawczyn w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu ogólnodostępnego i montaż OZE w inwestycji partnera MŚP”.

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn”. Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Strawczyn. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie Gminy Strawczyn, spowoduje synergię i całościowe potraktowanie zagadnień projektu. Partnerem wiodącym w projekcie została ustanowiona Gmina Strawczyn.

Podsumowanie konsultacji społecznych - etap 2

Zaproszenie do składania Fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów objętych rewitalizacją w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023
Do pobrania: Fiszka przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn celem poznania opinii w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023.

Rewitalizacja - Ogłoszenie o konsultacjach

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych