INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14:15 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.    Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Podjęcie uchwał:
1)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,
2)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024.
5.    Zakończenie sesji.

Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski