Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn

Szczegóły naboru w BIPI: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1014&x=12&y=4

W związku z realizacją projektu Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie ogłasza nabór na następujące stanowiska:

 • Kierownik/Wychowawca świetlic środowiskowych
 • Wychowawca świetlic środowiskowych
 • GOPS - Specjalista ds rozliczeń finansowych

logo swietlice UE

Gmina Strawczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie
w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie
od 1 czerwca 2020 r. rozpoczęli realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN”

Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla 96 osób (60 K i 36 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, od. 01.06.20 do 31.05.23 r., poprzez utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych w miejscowościach Promnik, Strawczynek i Chełmce.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 088,80 zł. Wkład własny: 125 000,00 zł.

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Utworzone zostaną trzy świetlice środowiskowe w siedzibach świetlic wiejskich w miejscowościach: Promnik, Strawczynek, Chełmce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie

ogłasza nabór do świetlic środowiskowych

prowadzonych w ramach projektu „Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczne w Gminie Strawczyn" realizowanego przez Gminę Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w partnerstwie z Powiatem Kieleckim / Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

DLA KOGO:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 6 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Strawczyn, którzy są z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że przyjmujemy dzieci i młodzież:

 • z niepełnosprawnościami,
 • z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • przebywające w pieczy zastępczej oraz z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • z rodzin potrzebujących wsparcia- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • z rodzin kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodów:
  • ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy, alkoholizmu, itp.,
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  • wielodzietności,
  • bycia rodziną niepełną,
  • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej,
  • klęski żywiołowej.